Panaszkezelés

a Takarék-Bróker Kft. Biztosítási Alkusz 
 
Panaszkezelési szabályzata 


 
I. Bevezetés  
 
A Takarék-Bróker Kft. (Székhely: 7621 Pécs, Jókai utca 11. szám; Adószám: 22688323-1-02.; Cégjegyzékszám: 02-09-075806) - továbbiakban: Alkusz vagy Társaság - célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. Az Ügyfelektől érkező panaszokat az Alkusz a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, kiemelten kezeli.  
 
Az Alkusz ennek megfelelően biztosítja, hogy az Ügyfél az Alkusz magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen vagy telefonon), vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.  
 
II. A panasz bejelentése  
 
1. Az Ügyfél panaszbejelentését megteheti:  
 
Személyesen: szóban, illetve írásban (akár más által átadott irat útján) az Alkusz ügyfélforgalom számára nyitva álló következő helyiségében a székhelyen (7621 Pécs, Jókai utca 11. szám) nyitvatartási időben: Hétfő - Csütörtök: 08.00 – 16.30., Péntek: 08.00 – 14.00.;  
 
Az Ügyfél szóbeli panaszát az Alkusz munkatársai rögzítik és a bejelentésről másolati példányt bocsátanak a rendelkezésére.  
 
Telefonon: az Alkusz következő telefonszámán: 06-72/ 511-315 
 
A hívásfogadási idő hétfő, kedd, csütörtök 8 órától 17 óráig, szerda 8 órától 20 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig terjed. Üzemidőn kívül az automatikus menüpontok minden nap 20 óráig aktívak.  Az Ügyfél és az Alkusz munkatársa között elhangzott telefonos kommunikációt az Alkusz hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt egy évig megőrzi. Erről az Ügyfelet a telefonos ügyintézés kezdetén ügyfélszolgálati munkatársaink tájékoztatják. Az Ügyfél kérésére az Alkusz biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. A telefonon közölt panasz esetén az Alkusz biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.  
 
Telefaxon: az Alkusz 06-72/ 511-316 telefax számán.  
 
Postai úton: 7621 Pécs, Jókai utca 11. szám levélcímén.  
 
Elektronikus levélben: az info@takarek-broker.hu e-mail címen. 
 
Az ügyfél panaszbejelentését meghatalmazott útján is megteheti. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
III. Panaszkezelési fogalmak  
 
1. Az ügyfélpanasz fogalma  
 
1.1. A panasz olyan ügyfélmegkeresés, melyben az ügyfél a társaság – szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő - valamelyik eljárási cselekményével, vagy döntésével nem ért egyet, illetve olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és amelyet az Ügyfél a jelen Szabályzat II/1. pontjában meghatározott módok bármelyikén közöl az Alkusszal. Ügyfélpanasz minden olyan kifogás, amely az Alkusz magatartásával, tevékenységével (valamely eljárási cselekményével vagy döntésével) illetve az Alkusz mulasztásával kapcsolatos, és amelyet az Ügyfél a jelen Szabályzat II/1. pontjában meghatározott módok bármelyikén közöl az Alkusszal.  
 
1.2 Nem minősül ügyfélpanasznak:  Az Ügyfél által az Alkuszhoz benyújtott olyan kérelem, amely általános tájékoztatás-, vélemény- vagy állásfoglalás kérésre illetve méltányosság iránti kérésre irányul.  
 
2. Az Ügyfél fogalma: Ügyfélnek minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany vagy hatóság, illetve azok meghatalmazottja, aki/amely az Alkusszal biztosításközvetítői szolgáltatások nyújtására irányuló üzleti kapcsolatban áll.  
 
3. Az ügyfélpanasz mielőbbi kivizsgálása érdekében szükséges, hogy az Ügyfél minden esetben adja meg személyes adatait, biztosítási szerződésének adatait, pontosan és konkrétan fogalmazza meg észrevételeit, az észlelt hiányosságot, hibát, továbbá amennyiben rendelkezésre állnak a panaszát alátámasztó dokumentumok, ezeket is bocsássa az Alkusz rendelkezésére a panasz kivizsgálás folyamatának felgyorsítása érdekében.  A panasz kivizsgálásának gyorsasága érdekében szükséges, hogy az Ügyfél pontosan adja meg a panasz tárgyát képező esemény helyét vagy a panasz tárgyát képező tény megjelölését, és lehetőség szerint annak idejét, valamint az esetleges kompenzációs igényét.  
 
 
IV. A panaszok nyilvántartása  
 
A II/1. pontban említett bármely csatornán beérkezett panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről az Alkusz nyilvántartást vezet. A panaszok az Alkusz számítógépes úton is rögzíti. Minden egyes bejelentés külön azonosítóval rendelkezik annak érdekében, hogy az Ügyfél kérésére bármikor visszakereshető legyen.  
 
A nyilvántartás tartalmazza:  
 
 
 
 
 
  kivizsgálás során felmerült, a megoldásban segítő dokumentumok listája, a kivizsgálás eredménye és a panasz megválaszolásának időpontja.  
 
A panaszt és az arra adott választ három évig meg kell őrizni. 
 
V. A panaszkezelési eljárás  
 
1. A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díjat az Alkusz nem számol fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.  
 
2. Az Alkusz a szóbeli – ide értve a személyesen és telefonon tett - panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, az Alkusz a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott válaszlevelével egyidejűleg megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.  
 
3. A jegyzőkönyv legalább az alábbi adatokat tartalmazza:  
 
a) az ügyfél neve;  b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;  c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;  d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történõ rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön;  e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám;  f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;  g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása;  h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe.  
 
4. Az Alkusz a panasz beérkezését követően, 5 munkanapon belül értesítést küld a panasz beérkezéséről, melyben pontosan megjelölésre kerül az ügyintézési határidő kezdete, valamint a válasz megküldésének várható időpontja.  
 
5. A panaszok kivizsgálására és a válaszadásra rendelkezése álló határidő a panasz Alkusz bármely szervezeti egységéhez történő beérkezésétől számított 30 naptári nap. Az Alkusz az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc naptári napon belül megküldi az Ügyfélnek oly módon, amely alkalmas annak igazolására, hogy a küldeményt kinek a részére küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét és időpontját is.  
 
6. Az ügyfélpanaszok kivizsgálásának felügyeletére és válaszadásra az Alkusz szakmai vezetője jogosult és köteles.  
 
7. A panasz elutasítása esetén az Alkusz válaszában tájékoztatja az Ügyfelet a jogorvoslati lehetőségekről (amelyet jelen Szabályzat VI. fejezete is tartalmaz), továbbá megadja az érintett hatóságok és testületek elérhetőségét és levelezési címét.  
 
8. Az Alkusz a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg, és azt a Magyar Nemzeti Bank kérésére bemutatja.  
 
9. A Alkusz a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az Ügyféltől:  
 
a) neve  b) szerződésszám, ügyfélszám;  c) lakcíme, székhelye, levelezési címe;  d) telefonszáma;  e) értesítés módja; f) panasszal érintett biztosítási termék vagy szolgáltatás;  
g) panasz leírása, oka;  i) panaszos igénye;  j) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata; k) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;  l) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat  
 
A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli az Alkusz.  
 
VI. Jogorvoslat  
 
A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél a panasza jellege szerint az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:  
 
Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (továbbiakban: MNB)  (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., Levélcím: 1534 Budapest BKKP. Pf. 777, telefonszám: 0680203776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu). A panasz a Kormányablakokban, illetve a Pénzügyi Tanácsadó Irodákban is benyújtható. 
 
Pénzügyi Békéltető Testület  A biztosítási szerződés létrejöttével, érvényességével, teljesítésével, megszűnésével továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatban felmerült fogyasztói jogvita esetén.  
 
A Pénzügyi Békéltető Testület elérhetősége: levélcím: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172., telefon: 061-489-9700, 06-80-203-776, e-mail:  ugyfelszolgalat@mnb.hu, meghallgatások helye: 1133 Budapest, Váci út 76.  
 
A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy kérelmére a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését igényelheti. 
 
Közvetítői eljárás  A permegelőző eljárások közül Ügyfelünk közvetítői eljárást is kezdeményezhet a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény alapján.  
 
Bírói út  Az igény – a fentiekben megjelölt alternatív vitarendezési módok mellőzésével – bírói úton is érvényesíthető. A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései irányadóak.  
 
A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat.  
 
 
A különböző testületek és hatóságok, illetve bíróságok igénybevételével, részletes eljárási szabályaival, eljárási költségeivel kapcsolatos információk tekintetében az eljáró testületek, hatóságok, illetve bíróságok adnak felvilágosítást.  
 
 
 
A Szabályzati kiadásának dátuma: 2017. október 19. 

 Online panaszkezelés

Név:
Éves díj
Ajánlatszám
Kockázatviselés kezdete
E-mail
Telefon
Szerződésszám/ügyfélszám
Lakcím/Székhely/levelezési cím
Értesítés módja
Panaszolt szolgáltatás típus
Panasz oka 1=Nem+a+megfelel%C5%91+szolg%C3%A1ltat%C3%A1st+ny%C3%BAjtott%C3%A1k&2=K%C3%A9sedelmesen+ny%C3%BAjtott%C3%A1k+a+szolg%C3%A1ltat%C3%A1st&3=A+szolg%C3%A1ltat%C3%A1st+nem+megfelel%C5%91en+ny%C3%BAjtott%C3%A1k&4=A+szolg%C3%A1ltat%C3%A1st+megsz%C3%BCntett%C3%A9k&5=K%C3%A1ra+keletkezett&6=Nem+volt+megel%C3%A9gedve+az+%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9s+k%C3%B6r%C3%BClm%C3%A9nyeivel&7=T%C3%A9ves+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1st+ny%C3%BAjtottak&8=Hi%C3%A1nyosan+t%C3%A1j%C3%A9koztatt%C3%A1k&9=D%C3%ADj%2Fk%C3%B6lts%C3%A9g%2Fkamat+v%C3%A1ltoztat%C3%A1s%C3%A1val+nem+%C3%A9rt+egyet&10=J%C3%A1rul%C3%A9kos+k%C3%B6lts%C3%A9gekkel+nem+%C3%A9rt+egyet&11=Egy%C3%A9b+szerz%C5%91d%C3%A9ses+felt%C3%A9telekkel+nem+%C3%A9rt+egyet&12=K%C3%A1rt%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9s+%C3%B6sszeg%C3%A9vel+nem+%C3%A9rt+egyet&13=A+k%C3%A1rt%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9st+visszautas%C3%ADtott%C3%A1k&14=Nem+megfelel%C5%91+k%C3%A1rt%C3%A9r%C3%ADt%C3%A9st+ny%C3%BAjtottak&15=Szerz%C5%91d%C3%A9s+felmond%C3%A1sa&16=Nem+ny%C3%BAjtottak+szolg%C3%A1ltat%C3%A1st
Panasz oka egyéb
Elküldve ekkor
Elküldve neki
Ügyfélnek küldve
Beküldés típusa
Alkuszi megbízás csatolva
Összehasonlítás csatolva
Igényfelmérő csatolva
Átdolgozás
Rendszám
Kötvényszám
Szerződő címe: irányítószám
Szerződő címe: helység neve
Szerződő címe: utca, házszám
Üzletkötő 2
Üzletkötő 3


Vegye fel velünk a kapcsolatot

Kérdéseivel nyugodtan forduljon hozzánk a következő csatornák egyikén:

E-mail: info@takarek-broker.hu
Telefon: 72-511-315
Weboldalon keresztül: Online kapcsolatfelvétel

Utoljára módosítva: 2018.03.02